g3020

Нормативни документи

Закон за туризма

Актуален към 20.02.2015 г.

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

Закон за защита на потребителите

Актуален към 26.03.2013 г.

Законът урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Актуална към 19.01.2016 г., в сила от 20.07.2016 г.

С наредбата се уреждат изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Наредба № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория

Актуална към 22.05.2015 г.

С наредбата се уреждат изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория, Издадена от министъра на туризма, обн., ДВ, бр. 37 от 22.05.2015 г.

Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове

Актуална към 03.11.2015 г., в сила от 04.05.2016 г.

С наредбата се уреждат изискванията за единните стандарти и за организацията на дейността на Туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на Туристическите информационни центрове.

Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Актуална към 08.11.2013 г.

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Актуална към 07.01.2014 г.

Целта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) срещу рискове, свързани с не разплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици.

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

Актуална към 17.02.2015 г.

С наредбата се уреждат организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), условията и редът за вписване, подлежащите на вписване обстоятелства, поддържането, съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР).

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Актуална към 25.08.2015 г.

С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти.

Юни 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria