g3020

Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”

 

 

Проект BG161PO003-2.4.01-0021-C0001 „Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, договор № К-02-11/26.07.2013 г.

 В края на месец юли 2014 г. Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ финализира изпълнението на първият си одобрен и финансиран проект: „Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, в рамките на който е разработена и настоящата интернет страница на клъстера. По-долу можете да намерите информация относно изпълнените дейности по проекта и постигнатите от екипа на сдружението резултати.

 Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Схема: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Стойност на договора: 313 245,00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 240 883,25 лв.

Място на изпълнение: Република България, Североизточен район за планиране

Период на реализация: 26.07.2012 - 25.07.2014 г.

Целеви групи: фирми и организации в областта на кулинарията, семейното хотелиерство и туризма; членове на клъстера; национални и международни потребители на услугите, предлагани от клъстерната организация и др.

 ДЕЙНОСТИ:

Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера“:

Търсените резултати по Компонент 1 се реализират чрез изпълнението на следния пакет от дейности:

Дейност 1. Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера:

1.1. Осигуряване и ресурсно обезпечаване на офис на клъстера – обособени 2 офиса в гр. Добрич. Подбор и назначаване на екип за управление и координация на дейността на клъстера, в т.ч.: Експерт „Малки и средни предприятия“, Експерт „Маркетинг и реклама“, Експерт „Туризъм“ и Офис мениджър на клъстера;

1.2. Разработване на вътрешни правила и процедури  за организация на дейността и обслужване на членовете на клъстера въз основа на устава на Асоциацията „Кулинарни изкуства и гостоприемство“;

1.3. Организиране на дискусия и разработване на План за действие на клъстера съобразно реалната пазарна и икономическа среда;

1.4. Откриване на офиса на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ в град Добрич – ул. „България“, № 3, вход страничен, ет. 1, офиси № 2 и 4.

Постигнати резултати:

 • Създадените офиси на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ са ситуирани в гр. Добрич на адрес ул. „България“, № 3, сградата на Център за бизнес и култура АД, вход страничен, ет. 1, офиси № 2 и 4, като екипът на асоциацията продължава да обслужва членовете на клъстера и след приключването на проекта;
 • Разработени бяха редица вътрешни документи и процедури, които да организират и облекчат работата на АКИГ;

 • Fasada (1)
 • Fasada (2)
 • Office
 • Sign1
 • Sign2
 • Sign3

Дейност 2. Повишаване капацитета на управителното и административното тяло на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“:

2.1. Обучение на служителите в клъстерното тяло по учебна програма с адаптиран модул по организационно поведение, лидерство в клъстерни организации и връзки с обществеността;

2.2. Участие на служителите на клъстера в семинари в рамките на регионални, национални и международни панаири и изложения в областта на кулинарията и туризма:

Постигнати резултати:

 • За да бъде повишен капацитета на административното и управително тяло на Клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ и за да бъдат неговите служители максимално полезни на членовете му - негови представители взеха участие в специализирано професионално обучение за работещи в клъстерни структури;
 • Екипът на Асоциацията взе участие и в редица специализирани обучения и участия в семинари в рамките на тематични изложения, сред които Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо“ 2013 – София (14.02–16.02.2013 г.), Международна изложба за лозарство и винарство, Фестивал на виното „Винария“ 2013 – Пловдив (04.04–06.04.2013 г.), X Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново (18.04–20.04.2013 г.) и Туристическа борса „Вашата ваканция“ – Бургас (20.05–22.05.2013 г.).

 • 140220133717
 • 17912_608603029167002_2070466373_n[1]
 • 2013-04-19-090
 • 2013-04-19-157
 • 2013-04-19-182
 • 2013-04-19-199
 • 2013-04-19-216
 • 20130521_104542
 • DSC05441
 • DSC05449
 • DSC05461
 • DSC05469
 • IMG_8154
 • IMG_8165
 • IMG_8171
 • WP_002616
 • WP_002641
 • WP_002644
 • WP_002676
 • WP_002681
 • WP_002781
 • WP_002782
 • _CD-0001
 • _CD-0002

Дейност 3. Обмяна на опит и добри практики.

3.1. Проучване на контакти и практики на съществуващи клъстери на национално и международно ниво в областта на туризма, кулинарията и гостоприемството. Създаване на база-данни с контакти на клъстерни структури на европейско ниво;

3.2. Осъществяване на контакти и организиране на посещения на място с цел обучение на управленския персонал на клъстера, обмен на опит и добри практики и повишаване на капацитета им на национално и на международно ниво.

Постигнати резултати:

 • В рамките на проекта беше създадена база данни с над 80 контакта на сходни клъстерни структури в областта на туризма, кулинарията и гостоприемството в Европа;
 • Бяха осъществени три посещения с цел обмяна на опит и добри практики в страни, които успешно развиват кулинарния туризъм и имат утвърдени традиции в представянето на националните кухни и местни кулинарни особености, превръщайки ги в атрактивен туристически продукт - Токай (Унгария), Тоскана (Италия) и Бордо (Франция).

 • 100720134734
 • DSC03523
 • DSC03550
 • DSC03555
 • DSC03558
 • IMG_8837
 • P1030762
 • P1030767
 • P1030779
 • P1030780
 • P1030943
 • P1030968
 • P1030989
 • P1040025
 • P1040045
 • WP_003791
 • _DSC6016
 • _DSC6017

база-данни с контакти на клъстерни структури (в pdf)

Дейност 4. Визуализация и публичност на проекта.

4.1. Изработка и монтиране на две информационни табели за идентифициране офисите на клъстера.

4.2. Организиране на 3 пресконференции – при стартирането, по време на изпълнението и при финализирането на проекта;

4.3. Периодични публикации в медиите с цел популяризиране резултатите и напредъка по проекта;

4.4. Подготовка и отпечатване на информационна листовка в началото и в края на проекта с цел популяризиране на дейностите, резултатите, както и приноса на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“;

4.5. Разработване и издаване на електронен бюлетин на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“.

Постигнати резултати:

Цялостното изпълнение на проекта бе съпроводено с широка публичност и визуализация на изпълнените дейности.

 • Изработени бяха две информационни табели, идентифициращи офисите на клъстера
 • Организирани и проведени 3 пресконференции
 • Бяха отпечатани 10 публикации, информиращи обществеността за проекта и неговите дейности
 • Отпечатана и разпространена беше два вида информационна листовка – в началото и в края на проекта – на български и английски език
 • Издадени и разпратени до потенциални клиенти на клъстерната мрежа бяха 6 бр. електронен бюлетин по проекта.

 

 • Sign1
 • Sign2
 • Sign3

 

 • Pressconference1 (1)
 • Pressconference1 (2)
 • Pressconference1 (3)
 • Pressconference2 (1)
 • Pressconference2 (2)
 • Pressconference2 (3)
 • Pressconference3 (1)
 • Pressconference3 (2)
 • Pressconference3 (3)

прикачени файлове – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  (в pdf)

 

 • 5-F-BG - 0001
 • 5-F-BG - 0004
 • 5-F-BG - 0008
 • 5-F-BG - 0009
 • 5-F-BG - 0010
 • 6-F-BG - 0001
 • 6-F-BG - 0002
 • 6-F-BG - 0004
 • 6-F-BG - 0006
 • 6-F-BG - 0008
 • 1-F-EN - 0001
 • 1-F-EN - 0003
 • 1-F-EN - 0006
 • 1-F-EN - 0008
 • 1-F-EN - 0012
 • 2-F-EN - 0006
 • 2-F-EN - 0007
 • 2-F-EN - 0009
 • 3-F-BG - 0001
 • 3-F-BG - 0006

Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове в клъстера“

Дейностите по Компонент 2 са насочени към популяризиране дейността на клъстера, привличане на нови членове, разширяване и надграждане на партньорските взаимоотношения на национално и международно ниво. Конкретните дейности, включени в обхвата на Компонент 2 са:

Дейност 1: Разработване на Интернет страница на клъстера с он-лайн резервационна система и виртуални кулинарни турове.

Постигнати резултати:

 • Разработена по проекта беше и настоящата интернет страницата на клъстера, която се поддържа с актуална информация. На страницата са поместени он-лайн резервационната система, както и виртуални турове, представящи обекти на членове на клъстера.

 Дейност 2: Проучване на пазара и разработване на маркетингова стратегия на клъстер „Кулинарно изкуство и гостоприемство“.

Постигнати резултати:

 Дейност 3: Разработване на рекламна стратегия и визия на клъстера, насочена както към вътрешния пазар, така и за международния пазар.

Постигнати резултати:

 • Основна задача, поставена пред разработената рекламна стратегия на АКИГ, беше изработването на обща визия за идентичност на клъстера – визуална концепция, лого, слоган и рекламно послание, които да идентифицират членовете на клъстера и споделят от тях цели в бизнеса и кооперирането.
 • Разработена е визуална и графична концепция на клъстера – неговите членове се идентифицират със собствено лого, слоган и рекламно послание.

  Дейност 4: Изработване на информационни и рекламни материали.

Постигнати резултати:

 • Разработен беше триезичен рекламен електронният каталог на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“, който представя дейността на Клъстера „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ и на неговите членове. Каталогът е вдъхновен от идеята ни да популяризираме Добруджа и да наложим българската национална кухня и прословутото добруджанско гостоприемство като атрактивна туристическа дестинация. В него се съдържат също полезни съвети и информация за обектите, които при престоя си в региона, гостите трябва задължително да посетят - от местни ресторанти, предлагащи неповторим избор от кулинарни вълшебства, през „дюкяните“ в комплекса „Стария Добрич“, където потомствени майстори-занаятчии още пазят традициите и спомените за автентичния бит и култура на добруджанеца, до селски къщи за гости в добруджанските села, където и до днес стопанките посрещат гостите си с „хляб и сол“;
 • Каталогът беше и отпечатан в 200 копия и разпространен сред заинтересовани групи;
 • Отпечатани бяха рекламни плакати по проекта;
 • Обектите на членовете на клъстера бяха визуализирани с изработени за целта информационни табели, свидетелстващи за тяхната принадлежност към клъстерната мрежа.

 • Catalog-printed
 • Signs-small (1)
 • Signs-small (2)
 • Signs-small (3)
 • Signs-small (4)
 • Signs-small (5)
 • Signs-small (6)
 • АКИГ цял - 0001
 • АКИГ цял - 0003
 • АКИГ цял - 0004
 • АКИГ цял - 0006
 • АКИГ цял - 0028
 • АКИГ цял - 0032
 • АКИГ цял - 0033
 • АКИГ цял - 0038
 • АКИГ цял - 0047

прикачен файл - плакат - на BG и EN(в pdf) 

Дейност 5: Организиране и провеждане на четири еднодневни информационни събития в Североизточен район за планиране с цел популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове.

Постигнати резултати:

 • За популяризиране на клъстера и дейността му бяха организирани и проведени четири еднодневни информационни събития в градовете Варна, Добрич, Лозница и Шумен. В срещите участваха местни организации от сферата на туризма.
 • В рамките на информационните дни бяха представени клъстера и неговите членове, клъстерните дейности, направленията, в които клъстерът работи и целите, които си поставя. Присъстващите бяха запознати също с предимствата и ползите от членство в обединението.
 • Темите за дискусия по време на всяко от четирите събития обхванаха направленията: ресторантьорство и кулинария; производство на кулинарна продукция и хранително-вкусова промишленост; здравословно хранене и култура на храненето и кулинарен туризъм – особености и перспективи. Целта на дискусиите беше да се идентифицират иновации в кулинарията и кулинарния туризъм, които могат да бъдат възприети на българския пазар. 
 • Посетилите информационните дни получиха и ценни съвети и насоки от експертите на АКИГ как да се справят с предизвикателства пред съвременния ресторантьор, как да улавят и следват тенденции в ресторантьорството, както и научиха практически и приложими способи и начини за увеличаване на продажбите в ресторантьорството.

 • 2014-01-23-252
 • 2014-02-15-288
 • 2014-02-15-294
 • WP_004528
 • WP_004538
 • WP_004553
 • WP_004606
 • WP_004644
 • WP_004667

Дейност 6: Организиране на национална конференция на тема „Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма“.

Постигнати резултати:

 • На 27 и 28 февруари 2014 г. в гр. Добрич се проведе Национална конференция на тема „Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма“, организирана от Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ), в която взеха участие над 50 представители на туристическия бизнес, образователни и професионални обучителни институции, асоциации, специалисти кулинари, медийни експерти и др. заинтересовани лица.
 • Дискусионните сесии в конференцията бяха обединени около направленията ресторантьорство, кулинария и туризъм като гостите на конференцията имаха възможност да обсъдят иновациите и тенденциите в ресторантьорство, новостите и иновационните технологии, навлизащи в кулинарията, както и да дефинират възможностите и предизвикателствата пред кулинарния туризъм в България. Освен изключително полезните доклади, които бяха представени по време на форума, участниците имаха възможност да чуят и споделят също и опит и добри практики в рамките на малки работни групи по направления.
 • В рамките на конференцията беше проведена и много атрактивна кулинарна демонстрация, по време на която на участниците бяха показани от шеф-готвачи различни методи как традиционни български ястия да бъдат презентирани и поднесени по един нестандартен и интересен начин, в съответствие с новите тенденции в кулинарията.

 • IMG_3985
 • IMG_3993
 • IMG_4006
 • IMG_4022
 • IMG_4024
 • IMG_4044
 • IMG_4059
 • IMG_4084
 • IMG_4085

прикачени файлове - програма, покана

Дейност 7: Организиране и провеждане на международно кулинарно изложение.

Целта на изложението беше да се популяризира дейността на клъстера, да се демонстрира богатството и важната роля на кулинарията за успешното развитие на сферата на туризма, да даде възможност за фирмени презентации на членовете на клъстера и други фирми в доказан опит в кулинарните изкуства, които да се предават на живо в Интернет чрез life-stream. Изложението се организира в град Добрич в рамките на 2 дни.

Постигнати резултати:

 • Заключителното и най-мащабно събитие по проекта се проведе на 10 и 11 юли 2014 г. в град Добрич, когато в рамките на организираното и проведено двудневно Международно кулинарно изложение над 30 фирми и организации представиха своя опит и визия за развитие на кулинарията като основен способ за привличане на туристи в региона. Всеки от тях демонстрира пред гостите и он-лайн зрителите своите умения в приготвянето на ястия от националната кухня на държавите, от които идват, както и иновативни рецепти и технологии от световната кухня.
 • В двата дни на изложението в сесии на живо участниците от България, Виетнам, Нигерия, Украйна, Перу, Турция, Китай и др., приготвяха различни ястия и разкриваха съставките и специфичните техники за приготвянето им. За публиката бяха осигурени 15 вида гурме специалитети, поднесени в елегантни малки дегустационни порции.
  Също така, присъствалите на изложението гости имаха възможност да опитат от над десет вида прясно изпечени хлебни изделия.
 • Кулинарното изложение, освен че събра много посетители на място, беше предавано и на живо по интернет, като за двата дни на кулинарната фиеста над 8000 души наблюдаваха директното излъчване на демонстрациите.

 • DSC03717
 • DSC03766
 • DSC03796
 • DSC03797
 • DSC03809
 • DSC03818
 • DSC03835
 • DSC03942
 • DSC04003
 • DSC04055
 • DSC04070
 • DSC04102
 • DSC04119
 • DSC04123
 • DSC04130
 • DSC04132
 • DSC04134
 • IMG_3445
 • IMG_3463
 • IMG_3487

Дейност 8: Участие в регионални, национални и международни изложения в областта на туризма и кулинарията с цел популяризиране дейността на клъстера:

Постигнати резултати:

В рамките на проекта представители на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ промотираха асоциацията, нейните членове и дейността на клъстера със самостоятелен щанд в рамките на редица национални и международни изложения, сред които са:

 • Черноморския Туристически Форум 2013 г. - гр. Варна (2-4.10 2013 г.); Туристическа Борса – Уикенд Туризъм – Русе (15-18.05.2014 г.); и Международно изложение „Винария“ – гр. Пловдив (2-5.04.2014 г.)
 • Tourism National Fair (TTR) – Букурещ, Румъния (14–17.11.2013 г.); Международно изложение PLACE2GO - Загреб, Хърватия (14–16.03.2014 г.) и Международно изложение TRAVEL/UTAZAS 2014 – Будапеща, Унгария (27.02-02.03 2014 г.)

 • DSC06513
 • DSC06515
 • DSC06523
 • DSC06528
 • DSC06530
 • WP_004122
 • WP_004129
 • WP_004149
 • WP_004162
 • WP_004167
 • WP_004187
 • WP_004208
 • WP_004209
 • WP_004210
 • WP_004228
 • WP_004758
 • WP_004772
 • WP_004773
 • WP_004828
 • WP_005220

ЕФЕКТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА:

 • Изграждане на цялостен туристически продукт (култура, природа, етнография, кухня), което да доведе до повишаване на конкурентоспособността на региона;
 • Повишаване качеството на предлаганите туристически продукти;
 • Разнообразяване и диверсифициране на традиционния за региона туризъм, което ще доведе до откриването на нови работни места и развитие на местната икономика;
 • Ускорено въвеждане на иновативни технологии в областта на кулинарията чрез трансфер на опит и ноу-хау от чуждестранни партньори;
 • Въвеждане на системи за електронен маркетинг и електронна търговия (чрез он-лайн резервационна система) и др.
 • Въвеждане на фирмени стандарти за качество и сертифициране на туристическите дейности и продукти;
 • Популяризиране и промотиране на региона и алтернативните форми на туризма чрез организиране на информационни срещи и др.
Декември 2022
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Официален туристически портал на България

bulgaria