g3020

Членове

Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) е създадена през 2011 г. под формата на сдружение с нестопанска цел от десет организации, работещи в областта на туризма и съпътстващите го услуги като кулинария, хотелски мениджмънт, туроператорска дейност, консултантска дейност и счетоводно обслужване на фирми в областта на туризма, както и подготовка на кадри в сферата на туризма.

УЧРЕДИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ „КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО“:

1. „Международен Колеж“ ООД - Добрич

2. Сдружение „Международен Институт по Мениджмънт“ - Варна

3. „Екотел“ ЕООД - Добрич

4. Висше училище  по мениджмънт (бивше Висше Училище „Международен Колеж“)  - Добрич и Варна

5. Туроператорска агенция „Е-ТУРС“ ООД  - Добрич и Варна

6. „ЕЙЧ АР СИ Кулинари Академи България” ООД  - Добрич и София

7. „Интер СК“ ООД  - Добрич и Варна

8. Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев”  - Добрич

9. „АКРИСТО“ ООД  - Варна

10. „АДВЕНЧЪР – ТЕОДОРА ДИМИТРОВА“ ЕТ – с. Семерци, общ. Антоново

1. „Международен колеж“ ООД (МК ООД), със седалище в гр. Добрич, е търговска структура специализирана в сферата на предоставяне на професионално обучение и мениджмънт на туристически обекти.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към „Международен колеж“ ООД е модерна и утвърдена институция с иновативен подход в областта на обучението на младежи и възрастни, основан на дългогодишен опит и традиции, международно признати добри политики и практики. Центърът е лицензиран на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с Лицензия №20041215 от 2004 г. ЦПО към МК ООД осигурява професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация в съответствие със законодателството на Република България, международните стандарти и бизнес потребностите по 30 професии и 70 специалности, лицензирани от НАПОО. Учебните бази на центъра са разположени в градовете Варна, Добрич и София.

Центърът е познат като висококачествен и надежден доставчик на специализирани обучителни услуги и е желан партньор от множество работодатели. Екипът на ЦПО към МК ООД се стреми да проследява всички тенденции на пазара и да отговори адекватно на нуждите на обучаемите и работодателите като им предоставя изключително практически насочено обучение. За над 10 годишната си история, в Центъра са се обучавали над 8000 души. Освен професионалните обучения по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), в ЦПО към МК ООД се организират и провеждат и чуждоезикови курсове по английски, немски, испански и др. езици. Центърът провежда и специализирани обучения по различни ключови компетенции като дигитална компетентност, общуване на роден език, умения за учене, инициативност и предприемачество, обществени и граждански компетентности и др.

„Международен колеж“ ООД подкрепя различни инициативи в областта на въвеждане на нови методи за обучение, адаптиране на водещи европейски практики в обучителния процес и подобряване качеството на човешките ресурси и състоянието на пазара на труда.

Фирмата, също така, има дългогодишен опит в управлението на туристически обекти, а именно – заведения за хранене и развлечение. „Международен колеж“ ООД управлява успешно вече над 10 години ресторант „Албена“, намиращ се в центъра на гр. Добрич, който е един от най-посещаваните ресторанти за обяд в град Добрич. Ресторантът разполага със 150 места, разположени в просторна и светла зала на площ от над 250 кв.м., където често се провеждат сватби, коктейли и др. тържества. Фирмата стопанисва и комплекс „Летен театър“ в град Добрич, състоящ се от два ресторанта, лятна градина с бар, барбекю и детски кът, стаи за гости, и амфитеатрално разположен летен театър с 2000 зрителски места, открита сцена и гримьорни, разположени на площ от над 6 дка.

2. Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ (Сдружение „МИМ“), със седалище в град Варна и самостоятелен клон в град Добрич, е успешен модел на публично частно партньорство, създаден през 1993 г., който интегрира организации с много широк обхват – търговски дружества, нестопански организации и индивидуални лица, обединени от идеята за повишаване качеството на образованието и живота в съответствие с европейските тенденции и политики за устойчивост и развитие. Първоначално сдружението работи на територията на област Добрич, а от м. януари 2012 г., с оглед разширяването на дейността, седалището и адреса на управление се преместиха в гр. Варна, като в гр. Добрич функционира самостоятелен клон на МИМ.

Основните направления, в които сдружението работи, са насърчаването на инициативността, образованието и активното участие на младите хора в икономическия и социалния живот. Международен институт по мениджмънт отделя специално внимание на дейности, насочени към подкрепа на хората с по-малко възможности - уязвими групи, хора със специални потребности и групи в риск. Уникално широкото представителство на МИМ, обаче, се измерва с това, че в него членуват над 100 младежи и 50 преподаватели от сферата на професионалното и висше образование, които реализират много инициативи и проекти свързани с подобряване качеството във всички области на образованието, социалния и икономическия живот. Всички те вземат дейно участие при осъществяване дейността на сдружението, насочена към подпомагане изследователската, научна, преподавателска дейност в областта на човешките ресурси, туризма, икономическите и социологическите науки.

Сдружението се отличава със следните постижения: разработени и реализирани различни по вид и характер инициативи; реализирани над 15 национални и международни проекти по програми на Европейския съюз и Световната банка; обучени над 500 представители на държавната администрация в Република България; обучени над 1000 младежи и млади лидери в рамките на целеви проекти и инициативи; разработени над 100 анализа, стратегии, методики за обучение и приложни научни разработки; разработени над 20 тематични програми за обучение и повишаване на квалификацията в различни области на науката и обществения живот и др.

3. Екотел“ ЕООД, със седалище в гр. Добрич, е дружество, специализирано в управлението и стопанисването на хотели и ресторантски обекти, както и осъществяването на други видове туристическа и стопанска дейност. Фирмата съществува от 2002 г. и е изградила добър имидж и позиции в туристическия сектор. Притежава необходимия капацитет, за да съдейства за създаването и промотирането на нови практики, високоефективни продукти и услуги в областта на туризма. „Екотел“ ЕООД стопанисва собствена категоризирана хотелска база, намираща се в гр. Добрич, а също така осъществява консултантски услуги в областта на мениджмънта на туристически обекти на заинтересованите представители на малките и средни предприятия в туристическия бизнес.

4. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (преобразуваното през месец май 2015 г. Висше училище „Международен Колеж“) е самостоятелно частно висше училище, със седалище в гр. Варна и учебни бази в гр. Добрич и в гр. София, специализирано да подготвя кадри в сферата на туризма, управлението и информационните технологии. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (ВУМ) води началото си от месец септември 1992 г., когато в рамките на българо-холандски проект PSO от 1991 година за сътрудничество на холандското правителство със страните от Централна и Източна Европа стартира двугодишен курс в к.к. Албена за обучение на около 20 курсисти по специалност „Хотелски мениджмънт“. На 02 април 1998 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) дава начална институционална акредитация на ВУМ. В последствие новото висше училище е одобрено от Министерския  съвет на Република България с постановление от 23.08.1998 година и официално открито с решение на Народното събрание от 05 май 1999 година, обнародвано в Държавен вестник бр. 44/1999 г.

През 2009 година ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ става стратегически партньор за Източна Европа на един от най-престижните британски университети – Cardiff Metropolitan University (UWIC). От 2010 г. към университета функционира и Център по предприемачество, който подпомага връзките с бизнеса и реализацията на най-добрите и интересни бизнес планове, създадени от студентите. Висшето училище участва активно в програма „ЕРАЗЪМ“, като мобилностите на преподавателския и административния състав са важен механизъм за подобряване качеството на образователните услуги. Те предоставят и възможност за обмяна на добри практики и за заимстване и въвеждане на иновативни процеси в учебната дейност и управлението. ВУМ е част от академична мрежа по програма „ЕРАЗЪМ“, която включва 39 висши училища и изследователски институти от 32 страни от ЕС и ЕАСТ. От тези възможности се възползват и студентите на висшето училище, които осъществяват избраните от тях мобилности в чуждестранни университети, където придобиват допълнителни знания, умения и опит в академична среда.

Високото качество на обучение и отличната професионална подготовка на абсолвентите са признати от пазара на труда, което поставя ВУМ в листата на най-добрите бизнес училища в света в класацията на Eduniversal Ranking. Учебните програми на ВУМ са с професионална насоченост, наблягат на практическата подготовка и се стремят да отговорят директно на потребностите и очакванията на бизнеса. Преподавателите и експертите във ВУМ разработват редица изследвания в сферата на туризма, предприемачеството и икономиката и изпълняват приложни изследвания и разработки в полза на бизнеса. ВУМ издава периодичното международно интердисциплинарно научно списание на английски език – European Journal of Tourism Research, което публикува изследвания във всички области на познанието, свързани с туризма (управление, маркетинг, социология, психология, география, политология, математика и статистика, информационни технологии и др.). Посредством видео-конферентно обучение преподаватели от БАН и водещи мениджъри в бизнеса изнасят дистанционно лекции пред студентите. Използването на съвременни методи за обучение и адаптирането на учебните програмите в съответствие с актуалните тенденции на трудовия пазар са интегрална част от академичната дейност и са приоритет в процесите на управление на висшето училище. В своето дългогодишно развитие висшето училище е инициирало редица дейности за насърчаване получаването на допълнителни знания и усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на човешките ресурси.

5. Туристическа агенция „Е-турс“ ООД, със седалище в гр. Добрич и офиси в градовете Добрич и Варна, осъществява туроператорска и турагентска дейност на основание Държавна регистрация  за туроператорска дейност #РКК-01-6244. Компанията се занимава с предлагане и продажба на комплексни и спомагателни туристически услуги чрез собствена и наета база, маркетингови услуги, логистични услуги и др. Основните направления, в които фирмата се реализира са: 

•  Организиране на групови и индивидуални екскурзии и пътувания в страната и чужбина;

•  Продажба на самолетни билети за дестинации по целия свят;

• Продажба на автобусни билети за различни дестинации в страната и чужбина;

•  Организиране на ученически програми – екскурзии, летувания, бели и зелени училища; планински и морски лагери и екскурзии с цел обучение на чужди езици;

•  Индивидуални и групови хотелски резервации;

•  Предлагане на екскурзоводски услуги;

•  Организиране на корпоративни, конгресни и бизнес  пътувания и обучения в страната;

•  Организиране на трансфери в България и чужбина и др.

6. „Ейч Ар Си Кулинари Академи България“ ООД, със седалище в гр. София e българо-холандска компания, специализирана в областта на кулинарията и кулинарните изкуства. Чрез създадения от нея Център за професионално обучение в областта на кулинарията, тя провежда обучения за придобиване на трета квалификационна степен по професиите „Готвач“, „Ресторантьор“ и „Хлебар-сладкар“. Основната дейност на фирмата е предоставяне на специализирано обучение в областта на кулинарните изкуства. Академията управлява и действащ ресторант в гр. София, където обучаемите провеждат практика в рамките на обучението. Фирмата предлага качествено кулинарно обучение на високо ниво, като лекциите се преподават от утвърдени майстор–готвачи от цял свят. Професионалните стажове в индустрията, които компанията предлага, осигуряват възможност за работа и практика с някои от най-добрите главни готвачи от хотели и ресторанти в Европа и САЩ. През 2011 фирмата бе домакин на българския формат на световноизвестното шоу „Lord of the Chefs“, заснето в град Добрич в сградата на Висшето училище по мениджмънт. „Ейч Ар Си Кулинари Академи България“ ООД получи и специална награда за „Значителен принос за развитието и обучението на кадри в областта на кулинарното изкуство в България“, връчена по време на церемонията по раздаване на годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за 2011 г. От 2014 г. фирмата премести дейността си в гр. София, поради което към момента не е сред членовете на регионалния клъстер АКИГ.

7. „Интер СК“ ООД, с офиси в град Добрич и град Варна, е специализирана финансова и консултантска фирма, която предоставя финансово счетоводни консултации и провежда одити, съгласно Закона за счетоводството на Република България. Предлаганите от фирмата услуги включват набор и подбор на персонал, мотивация и развитие на служителите, консултиране в сферата на управление на човешките ресурси, счетоводни и ТРЗ услуги, обучения. От създаването си до днес, фирмата е реализирала успешно проекти по набиране на персонал за български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса, както и проекти по финансово консултиране и разработване на пакет документи за финансиране на фирми в сферата туризма, хотелиерството, маркетинга и търговията.

8. Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ (ЧПГТП „Р. Цончев“), гр. Добрич, е създадена със Заповед на министъра на образованието № РД 14-238/17.07.2007 г. Гимназията предлага обучение в областта на туризма и предприемачеството с придобиване на образователна степен средно специално образование. Гимназията носи духа и традициите, завещани от добричкия предприемач, общественик, дарител и радетел за практически насочено образование от началото на XX век - Райко  Цончев. ЧПГТП „Р. Цончев“ предлага обучение от VІІІ до ХІІ клас в паралелки с профил „Туризъм“ и с профил „Предприемачество“. Силно застъпеното чуждоезиково обучение в гимназията стартира през първата година когжато учениците изучават интензивно английски език и продължава и в следващите учебни години като някои профилиращи предмети също се изучават на английски език: Основи на туризма; География на туризма с културология; Екотуризъм; Мениджмънт на туризма; География и икономика; Маркетинг и реклама; Мениджмънт на фирмата; География и Икономика и т.н. Завършилите ЧПГТП „Р. Цончев“ получават Диплома за средно образование, с която могат да продължат обучението си за придобиване на висше образование.

9. „АКРИСТО“ ООД е търговското дружество със седалище и дейност в град Варна. Основната дейност на дружеството е в областта на информационните технологии, като основните услуги, които то предлага, са разработка и поддържане на динамични интернет сайтове, електронен маркетинг и електронна търговия. Дружеството е ориентирано към непрекъснато въвеждане на нови услуги в своето портфолио, в т.ч. иновативни такива. Посредством възможностите на съвременните технологии, дружеството осъществява консултантски и посреднически услуги в полза на малкия и среден бизнес на територията на цялата страна.

10. „АДВЕНЧЪР – Теодора Димитрова“ ЕТ, със седалище в с. Антоново, област Търговище. Фирмата е създадена през 2009 г. като извършва туристическа дейност - основно съсредоточена на територията на обл. Търговище, и консултантска дейност – основно съсредоточена на територията на СИРП.

Опитът на фирмата е в следните основни направления:

•  Стопанисване и управление на туристически обекти, предоставящи услуги в областта на семейния, селския и алтернативния туризъм;

•  Организиране на събития;

• Дейности в областта на електронния маркетинг, в т.ч. изработка и поддръжка на интернет сайтове;

•  Дизайн, предпечат и изработка на информационни и рекламни материали и др.

„Адвенчър – Теодора Димитрова“ ЕТ има изградени връзки с местните медии, инициативни групи и местните власти, които й дават предимство като организатор на всякакви събития на територията на област Търговище, в т.ч.: пресконференции, семинари, обучения, кръгли маси и др. ЕТ „Адвенчър“ се присъедини към клъстер АКИГ през втората половина на 2012 г. като допълнително разшири географското покритие на клъстера и допринесе за по-широкото разпространение на информация за клъстерните дейности на територията на североизточна България.

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ:

От създаването си досега АКИГ постоянно разширява своя обхват като бяха привлечени още над 20 фирми и организации  за членство в сдружението.

Всеки от членовете на клъстер Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ осъществява различни по вид операции във веригата от дейности в сферата на кулинарията, гостоприемството и туризма, чрез което допринасят за развитие на основни направления за прогрес на този вид икономическа дейност. Кооперирането на организациите в клъстер създава предпоставки за генериране на допълнителна стойност към предлаганите от всяка организация услуги и продукти и в резултат на това подобряване на цялостното представяне на приоритетния сектор Туризъм на местно и  регионално ниво.

Организациите обхващат следните специфични, ориентирани към сектор „Туризъм“ дейности, към чието развитие въздействат положително в резултат на успешната работа в клъстер:

  • Образование и обучение – средно, професионално и висше;
  • Тур-операторска и агентска дейност;
  • Хотелиерство и ресторантьорство;
  • Кулинария и производство на кулинарна продукция;
  • Консултиране и съпътстващи услуги в областта на маркетинга, информационните технологии, подбора на персонал и счетоводно обслужване;
  • Организация на културни събития, в т.ч. и с кулинарен характер и др.

Сред нашите членове са:

„СИМПЕКС – СН – Стоян Димитров“ ЕТ е със седалище в гр. Антоново, област Търговище, като изпълнява дейности и на територията на областите Варна и Добрич. Основната дейност на фирмата е в сферата на технологиите и технологичното оборудване на заведения за хранене, проектиране и доставка на компютърно оборудване, програмиране, Интернет поддръжка. Фирмата обслужва много фирми в областта на туризма – хотели и заведения за хранене - и мултиплицира успешно дейността на клъстера сред своите клиенти. ЕТ „Симпекс“ е член на клъстер АКИГ от март 2013.

„ЕУРОТУР“ ООД е лицензирана туристическа агенция и туроператор, създадена през 1999 година в град Варна. Тя организира продажбите на пътувания на местни и чужди граждани с цел ваканция, екскурзия и други форми на отдих и развлечения в собствена база, или извършва комисионерска дейност по продажбата на туристически и други услуги в материално-техническата база на други фирми, курорти и заведения. „Еуротур“ ООД има доказани традиции в организирането на пътувания, почивки и екскурзии в България за туристи от Русия, Украйна, Молдова, Беларус и останалите страни от ОНД.  Компанията е основен организатор и спонсор на международния ежегоден младежки фестивал „Звездна дъга“ за танцово и музикално изкуство, който е част от културния календар на Община Варна. „Еуротур“ ООД е член на клъстер АКИГ от месец март 2013. Фирмата допринася за развитието на клъстера чрез опита си в организирането на престоя на чуждестранни туристи в България и в организирането на международни културни събития, които по презумпция включват представяне на местни кулинарни традиции и гостоприемство. Клиентите на фирма „Еуротур“ ООД са сред потенциалните клиенти на новите услуги за кулинария и гостоприемство, предлагани от членовете на АКИГ.

„Дидона“ ЕООД е лицензирана туроператорска агенция, със седалище в гр. Варна. Фирмата е специализирана в разработването и продажбата на туристически пакети на българския пазар, насочени към предлагането на почивки, екскурзии, круизи, сватбени пътешествия, турове и др. в Италия. Агенцията работи с избрани местни и италиански фирми с дълъг опит в туризма и организирането на мероприятия. В „Дидона“ се предлагат и пътувания до други екзотични дестинации в Европа и света. Фирмата е член на клъстера от началото на 2014 г.

Даниела Йорданова Аврамова-Георгиева е член на клъстера от началото на 2014 г. Тя е преподавател с над 20 годишен стаж в областта на кулинарията, технологията на кулинарната продукция, стокознание и др. в ПГТ „Пейо Яворов“ в гр. Добрич. Даниела е и почетен член на журито в станалия вече традиционен Кулинарен фестивал на Добруджа „Празник на гърнетата“, провеждащ се всяка година в с. Зимница, общ. Крушари. Тя подготвя младите надежди на Добрич и региона за участие в регионални и национални състезания по кулинария, конкурси, гастрономически форуми и др. събития, като нейните възпитаници се отличават с отлична подготовка и са често награждавани заради уменията си.

Сдружение „Търговско-промишлена палата –Търговище“ е обединение на представителите на малкия и среден бизнес в региона на гр. Търговище. Палатата предоставя услуги на своите членове, работи по редица международни проекти и активно съдейства за икономическото развитие на региона.

Гл. ас. Д-р Минчо Николов Полименов е член на клъстера от началото на 2014 г. Той е преподавател в Икономически университет - Варна, катедра „Икономика и организация на туризма“ и в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Автор е на изследвания и публикации сред които: „Националният кулинарен продукт като елемент на културния туризъм“, Винен туризъм „Българските вина и традиционни кулинарни ястия-възможност за повишаване конкурентоспособността на тематично-битовия ресторантьорски продукт“ и др. Д-р Полименов е член на Българската туристическа камара и Варненската туристическа камара.

“Борисов – 71 ЕООД – семейната фирма със седалище в гр. Каварна, която е специализирана в сферата на туризма като стопанисва две места за настаняване - Къща за гости „Борисови“ в гр. Шабла и Вила „Борисов“, намираща се в непосредствена близост до нос Шабла. Фирмата е собственик и на заведение за хранене „Фарът“, намиращо се на морския бряг в едно от най-живописните места в България – нос Шабла.

„Зелената фабрика за здраве“ ЕООД е член на Асоциация кулинарни изкуства и гостоприемство от началото на 2014г. Основните дейности на фирмата са свързани с популяризиране на здравословното хранене, насърчаване към по-масово използване на супер храните като средство за лечение и профилактика на много заболявания и т.н. От 2012 г. фирмата отваря и един от първите специализирани магазини за здравословни и био храни в град Добрич – Био магазин „Добрата фея“. Асортиментът от стоки, предлаган в магазина, е изключително богат и включва широка гама от продукти. Фирмата се занимава и с дистрибуцията на супер храни и хранителни добавки, както и с диагностика с Квантов анализатор на здравословно състояние.

„Добруджанска Зимница - Галина Панайотова“ ЕТ е член на АКИГ от началото на 2014 г. Фирмата се занимава с организация на кулинарни фестивали и съпътстващи мероприятия, селски туризъм, къщи за гости, кулинария, изследване на българските кулинарни традиции, събиране на автентични рецепти от българската национална кухня и др. Една от основните й дейности е организация и провеждане на Кулинарния фестивал на Добруджа „Празник на гърнетата“, провеждащ се ежегодно в с. Зимница, общ. Крушари, обл. Добрич. В селото по време на фестивала се стичат голям брой посетители, жадни да опитат и да научат за кулинарните традиции на добруджанци като на разположение на туристите са и няколко къщи за гости, поддържани в автентичен вид от собствениците от Добруджанска Зимница.

„ВИП–Сливен“ ООД е един от водещите туроператори за входящ алтернативен туризъм. Те са член на АКИГ от юни 2014 г. Фирмата предлага еднодневни турове и нестандартни турове в България. Разполага с 3 бранда www.VisitSliven.com (за входящ и вътрешен туризъм), www.VisitBulgariaOn.com (за входящ туризъм) и Идеи за почивка от www.BestBulgariaDeals.com (вътрешен и международен туризъм). Фирмата се занимава също и с дизайн, реклама, социални мрежи под собствен бранд. Извършва консултантски и маркетинг услуги в туризма. От 2016 г. предлага и специализирани кулинарни турове за французи, посещаващи България, които са разработени съвместно с мрежата на АКИГ.

Сдружение „Общности, опознаване, култура“ е със седалище в гр. Варна като е специализирано в организацията на събития - фестивали, изложения, семинари, хепънинги и др. мероприятия, фокусирани върху традициите, бита, кухнята, историята, занаятите, фолклора. Сдружението е съорганизатор на „Празника на гърнетата“ в с. Зимница, хепънинга „Празник на домашното вино“, провеждащ се в Добрич и Варна и др.

„НАВА–турист“ ЕООД е добричка фирма, която е специализирана в управление на питейни заведения, ресторантьорство и хотелиерство. Компанията стопанисва Гостилница и Хан „Стария Добрич“, намиращи се в сърцето на града в едноименния архитектурно-етнографски комплекс. В сферата на дейност на фирмата са кулинарията като в гостилницата акцентират върху българските кулинарни традиции при производството на кулинарна продукция. НАВА-турист е една от първите компании в града, които разработиха специално обедно меню, съдържащо изключително здравословни ястия, в съответствие с тенденциите в гастрономията. Фирмата е често съорганизатор и участник и в различни събития в гр. Добрич и региона на кулинарна тематика и др.

„Агростарт“ ООД е малка семейна фирма със седалище в с. Ловчанци, общ. Добричка, която се занимава с хотелиерство и търговия. Фирмата е специализирана в селския туризъм, като стопанисва къща за гости „Саша“, намираща се в с. Крапец, общ. Шабла. На своите гости собствениците на къщата предлага да опитат салата с прясно набрани в градината зеленчуци, ястия от свежи продукти, доставени изцяло от местни производители, както и спокойствието и уюта на гостоприемното българско село.

„Калина Тур 2011“ ЕООД предлага настаняване в къща за гости в с. Калина, общ. Генерал Тошево. Фирмата развива селски туризъм, като организира и провежда също турове, учебни посещения и др. събития, с акцент върху бита, културата и традициите на Добруджа. Калина тур е регистрирана и като частен земеделски производител като предлага селскостопанска продукция собствено производство, пчелен мед и пчелни продукти и т.н.

„Мария-Невена - Невена Денева“ ЕТ е семейна фирма, специализирана в селския и алтернативен туризъм. Фирмата стопанисва Къща за гости „Мария-Невена“, с. Безмер, общ. Тервел, където чести гости са и чуждестранни туристи, посещаващи региона. За своите гости Мария-Невена организира демонстрации на занаяти, фолклорни представления с народни песни и танци с участие на местни самодейни състави, и като цяло посреща по стар български обичай с домашна кухня в духа на родните ни традиции. От началото на 2016 г. фирмата разширява своя обхват като поема управлението на един от най-атрактивните ресторанти в кк Албена – „Стария дъб“, където гостите имат възможност да вземат участие в колоритна програма, представяща българските национални традиции – песни, танци, пресъздаване на обичаи, национална кухня и т.н. Мария-Невена имат натрупан дългогодишен опит в организацията на културни събития и прояви, като съдействат за развитие на клъстера чрез изградената мрежа от контакти с местните общности.

„Галерия хотелс“ ООД е варненска компания, специализирана в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, управлението на туристически обекти и предоставяне на консултантски услуги в сферата на туризма. Фирмата управлява Гранд Хотел „Лондон“ - изискан 5 звезден бизнес хотел, разположен в идеалния център на гр. Варна. Към хотела функционира целогодишно и ресторант „Мусала“, където гостите на хотела и града могат да се насладят на изключителна гурме кухня.

Професионална гимназия по туризъм „Пейо Яворов“, гр. Добрич - Гимназията по туризъм в Добрич има дългогодишна история, започнала още през 1967 г. с откриването на първото за региона средно училище по туризъм, първоначално в гр. Балчик. По-късно училището е преместено в гр. Добрич като през 2003 г. е преобразувано в професионална гимназия по туризъм. От 2002 г. училището става член на асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство (АУРХ). Мисията на ПГТ „П. Яворов“ е да осигурява качествено  и достъпно средно и професионално образование,  като успешно съчетава националните традиции с европейското измерение за  развиване индивидуалността и творческите заложби на всеки ученик като способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.

Днес училището предлага професионално образование по професиите Хотелиер, Ресторантьор, Готвач и Хлебар-сладкар. Неговите възпитаници заемат неизменно челните места в значимите регионални и национални състезания за млади професионалисти от бранша. Постигнатите успехи от гимназията се измерват и с успешната реализация на възпитаниците й: хотелиери, екскурзоводи, ресторантьори, бармани, готвачи, сладкари и хлебари в престижни заведения и компании не само на българския пазар, а също и в европейски мащаб.

Гимназията е един от новоприетите членове на клъстера от месец март 2016 г.

„МК – Е“ ЕООД е фирмата, която стои зад управлението на един от любимите летни ресторанти на добричлии – „Е-гардън“ (бившият ресторант „Летен театър“), който се намира в сърцето на Добрич, сред оазис от зеленина и неповторима атмосфера. Ресторантът е разположен в самото начало на Градския парк „Свети Георги“, в непосредствена близост до централната градска зона. Ресторантът предлага спокойна и уютна атмосфера в закрития салон с 50 места, където през студените дни гостите се наслаждават на живия огън в горящата камина. През летните месеци на разположение на жителите и гостите на Добрич е огромната лятна градина с над 200 места, разположена на площ от над 3 дка. За най-малките посетители е обособен детски кът с разнообразни съоръжения. Ресторантът е подходящ, както за организирани събития като сватби, коктейли, банкети и др., така и за отбелязване на празник с приятна компания или усамотяване в някоя от прохладните шатри, пръснати из градината. Менюто включва изискани интернационални блюда, автентични български ястия, съчетани с изискана селекция от вина.

Фирмата се занимава също с предоставянето на кетъринг услуги по заявка на клиента, организация на партита, банкети и др. мероприятия, разработване на менюта и т.н. Компанията се присъедини към клъстерната мрежа на АКИГ през месец март т.г.

„Фермерски пазари“ ООД е новосъздадена компания със седалище в гр. Варна, чиято дейност е насочена към създаване и развитие на пазари за чисти и био храни. Фирмата промотира търговията с хранителни продукти местно производство по най-добрите съвременни и традиционни методи, без влагане на изкуствени суровини, торове и др. препарати. Нейната мисия е изграждането на мрежа от малки частни стопани, производители на селскостопанска продукция, които да обединят усилията си в съвместното предлагане на една по-екологична алтернатива на големите хранителни вериги. Понастоящем такъв фермерски пазар се организира ежеседмично в градовете Варна и Бургас, като амбицията на фирмата е тази практика да се разпространи и в други големи градове на страната. Друга основна мисия на фермерските пазари е да се съкрати веригата на доставка на свежи хранителни продукти до големи обекти-консуматори, каквито са, например, хотелските вериги по Черноморието. Фирмата е член на АКИГ от м. март 2016 г.

РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ „КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО“

Актуализиран към 25.03.2016 г.

 

 

Септември 2023
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria