g3020

Проект "PADAWAN GENERATION"

 

logosbeneficaireserasmusleft bgСъществуват убедителни доказателства, че обучението, основано на работа (дуално обучение), помага на младите хора да придобият умения, които могат да подобрят тяхната пригодност за заетост и да улеснят прехода от училище към работа. В държавите, в които образователните системи са ориентирани към дуалното обучение (в реална работна среда), младите хора имат по-добри възможности за достъп до заетост. Повечето учебни програми не осигуряват обучение по ключови трансверсални (преносими) умения за заетост, които се изискват при всеки учебен процес.

Ето защо Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) се присъедини като партньор към финансиран от програма Еразъм+ проект с наименование: “PADAWAN генерация: Съвместна виртуална среда и нова методология за подобряване на компетенциите на трите ключови въвлечени страни в процеса на обучение основано на работа”

За проекта

За какво се отнася проектът, защо и за кого е от значение?

Какво представлява проект “PADAWAN Generation”?

Проект „PADAWAN генерация“ има за цел да подпомага:

(1) учащите в системата на професионалното образование и обучение /ПОО/ - като чрез предоставяне на обучения ще подобри качеството и приложимостта на меките им умения;

(2) бизнеса - чрез подобряване компетенциите на обучаемите и

(3) обществото като цяло - чрез насърчаване на младежката заетост.

Основната цел на проекта е да се разработят нови протоколи (методологии) за комуникация между различните участници, които са въвлечени в процеса на обучение базирано на работа в сектора на гостоприемството (стажант/чирак, фирмен наставник и обучител в ПОО), насочени към подобряване заетостта на младите хора от различни държави, особено тези с по-ниска квалификации, и фокусирани върху специфичните характеристики на сектора на гостоприемството.

Иновативната методология на проект PADAWAN цели, на първо място, да направи стажанта про-активен по време на неговия/нейния стаж в компанията, както и през целия му/ѝживот; даподдържавиртуалнопространство, къдетотой/тяможедаструктурираиорганизиравсичкиналичниресурсивинтернет, с различно учебно съдържание в сферата на гостоприемството, и да предоставя ключови компетенции, приложими на работното му/ѝмясто. Отдругастрана, проект PADAWAN, предлагаиновативнаметодологиякатодававъзможностобучителяинаставникадасивзаимодействат докато наблюдават и оценяват обучението на стажанта, както в учебния център, така и на работното място, чрез осигуряването на персонализирано виртуално пространство на всеки етап от обучението, където всички коментари по учебния план на всеки от стажантите се регистрират по опростен и визуално достъпен начин.

Защо и за кого проект PADAWAN Generation” е от значение?

Всички съществуващи проучвания, които включват елементи на сътрудничеството между системата на ПОО и бизнеса, показват, че връзката между образованието и трудовата дейност е от голямо значение за качеството и привлекателността на ПОО. 

И по-конкретно, обучението основано на работа и стажуването са в същината на ПОО, където систематизираното сътрудничество между професионалните училища и компаниите е един от основните принципи за осигуряване на висококачествени стажове и обучение в работна среда. Проект PADAWAN, разработва полезен инструмент за осигуряване на сътрудничество и комуникация между доставчиците на ПОО и бизнеса: съвместната виртуална среда – Европейско стажантско училище PADAWAN. Имайки предвид опита на партньорските организации, настоящия проект е фокусиран върху сектора на гостоприемството, но разработените софтуер и методология, могат да бъдат приложени и в други сфери, в които образованието е основано на учене чрез работа.

В тази връзка, следните целеви групи могат да се възползват резултатите, постигнати по проект PADAWAN:

-   Образователни институции предлагащи обучение базирано на учене в процеса на работа;

-   Кулинарния и ресторантьорския бизнес, както и този от сферата на гостоприемството;

-   Млади хора и незаети лица, заинтересовани от сектора на гостоприемството;

-   Професионални асоциации в сферата на гостоприемството;

-   Регулаторни органи от системата на ПОО, и по-специално тези, които формулират политиките в системите на обучение, основано на работа.

Кои са дейностите, които ще се изпълнят в рамките на проект „PADAWAN Generation”?

Планираните дейности са разделени на 2 фази (подготовка и разработване) като включват няколко последователни дейности като изследване и анализ, проектиране и разработване, тестване и изпълнение, валидиране, комуникация и експлоатация:

Дейности по време на фазата на подготовка

Разработка на 3 продукта:

Продукт 1:Съвместна виртуална среда – Европейско стажантско училище PADAWAN и PADAWAN общност;

Продукт 2:Трансверсални учебни модули за придобиване на „меки“ ключови компетенции в сектора на гостоприемството;

Продукт 3:Наръчник за наставници в компаниите от сектора на гостоприемството, за да се имат готовност да управляват процеса на обучение и да получат ясна визия за собствената си роля и отговорности в него.

Дейности по време на фазата на разработване

  • 4 национални конференции за промотиране на резултатите в Испания, Италия, Германия и България;
  • 1 мобилност – Краткосрочно съвместно обучение на персонала с 12 международни и 6 местни участници.

 

Резултати:

 

Съвместна виртуална среда – Европейско стажантско училище PADAWAN и PADAWAN общност:

Онлайн пространство, предназначено да насочва, да управлява процесите и да генерира конкретни задачи за всеки един от тримата ключови „играчи“, въвлечени в системата за обучение в работна среда. Основната цел е да се промотира нова методология за подобряване на компетенциите на тримата ключови участници по време на процеса на обучение в работна среда.

Този интелектуален продукт има следните цели:

(i)        Да дефинира задачите на лицата, участващи в процеса на обучение в работна среда

(ii)       Да определи комуникационните нужди на фирмения наставник и обучителя в процеса на обучение и следователно, протоколът, който трябва да бъде установен, за да се осигури коректната комуникация между тях

(iii)      Да създаде онлайн пространство, където целият процес на обучение, в компанията и в обучителния център, се следи от участващите лица - координация на обучението на стажанта

(iv)       Да създаде онлайн пространство, където стажантът разполага със специфични ресурси за подобряване на неговата/нейната пригодност за заетост по време на обучението с цел насърчаване на про-активността на учащия - Ориентация на стажанта в кариерата

(v)        Създаване на европейска онлайн общност, в която всички участници в системата на чиракуване на европейско ниво могат да бъдат регистрирани и да поддържат връзка, споделяйки документи и ноу-хау

Ще бъде достъпен след септември 2020 г.

Трансверсални обучителни модули за развитие на „меки“ ключови компетенции в сектора на гостоприемството:

Този модул за обучение е предназначен да развие трансверсалните компетенции на стажанта, особено по отношение на:

(i)        Да има способността да взема решения по гъвкав, информиран и разумен начин

(ii)       Да има добри комуникативни умения, както устни, така и писмени

(iii)      Да знае как да се адаптира към обстоятелствата и да не се страхува от новите предизвикателства

(iv)       Да знае как да работи в екип по открит, прозрачен и конструктивен начин

(v)        Да знае как да следва наставленията на своя супервайзър на работното място

Общата цел на курса е да увеличи пригодността за работа на стажантите чрез подобряване на техните възможности за адаптация към новата работа, за да позволи на обучаемия да разбере как той/тя може да се обучава на работното място в условията на фирмата, успоредно с нормалния работен процес, и да бъде про-активен в хода на обучението си.

Ще бъде достъпен след септември 2019 г.

Наръчник за фирмени наставници в сектора на гостоприемството

Този наръчник цели да установи нуждите на фирмените наставници в сектора на гостоприемството, в хода на обучението на стажантите и да предостави решения чрез придобиване на нови компетенции за обучение на обучители. Той ще ръководи наставниците на студенти-стажанти в хотелиерския бизнес, предоставяйки им необходимите основни компетенции, които ще улеснят тяхната работа и ще им помогне при планирането на обучението, посрещането на стажанта, предаването на знания, наставляването, надзора и оценката на обучението.

За да дефинират съдържанието, партньорите по проекта ще се обърнат директно към наставници в техните държави, като по този начин ще получат важна информация относно реалното приложение в сектора на гостоприемството, и на тази основа ще разработят полезни насоки и процедури.

Ще бъде достъпен след февруари 2020 г.

Партньори 

Партньорите са избрани с оглед ангажираността им с проблемите, към решаването на които е насочен проекта – младежката заетост, промотиране на системите, базирани на обучение основано на работа, насърчаване на достъпа до продължаващо образование и подобряване на неговата приложимост. Членовете на консорциума разполагат с разнообразни, но допълващи се компетенции, опит и експертиза, формиращи оптималната съвкупност от организации, реализиращи дейностите по проекта:

ü  Formación y Asesores en Selección y Empleo SL (Испания)

ü  Камара на търговията, индустрията и услугите на Сарагоса (Испания)

ü  Confartigianato Vicenza (Италия)

ü  Pia Società San Gaetano (Италия)

ü  Асоциация Кулинарни изкуства и гостоприемство (България)

ü  Kiezkuechen gmbh (Германия)

 

Интернет страница на проекта (налична и на български език): http://www.padawan-project.eu/

 

Проект „PADAWAN генерация: Съвместна виртуална среда и нова методология за подобряване на компетенциите на трите ключови въвлечени страни в процеса на обучение основано на работа“ е съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието й, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да бъде държанаотговорна за използването на съдържащата се в нея информация.

Прочетена 486 пъти
Юни 2021
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Официален туристически портал на България

bulgaria